Algemene voorwaarden

Bijgewerkt: 9 juli 2020

Om de samenwerking tussen u en ons optimaal te laten verlopen zijn op al onze offertes, opdrachten, leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u op deze pagina downloaden.

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door de
eenmanszaak Blindeer Service Lunteren, gevestigd en
kantoorhoudende te (6741LC) Lunteren aan het adres Bisschopweg
37, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
67831281 (hierna: BSL);

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden,
  diensten en overeenkomsten tussen BSL en opdrachtgever. Dat
  geldt ook voor door BSL ingeschakelde derden.
 2. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig
  op de overeenkomst tussen BSL en opdrachtgever.
 3. Wanneer BSL met opdrachtgever eerder een overeenkomst
  heeft gesloten waarbij de algemene voorwaarden golden, dan
  geldt dat ook voor nieuwe overeenkomsten tussen dezelfde
  partijen.
 4. Als een of meerdere bepalingen van deze algemene
  voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan gelden de
  overige bepalingen nog steeds. De nietige of vernietigde
  bepaling(en) van deze algemene voorwaarden zullen worden
  vervangen door een nieuwe, toelaatbare bepaling(en) die
  zoveel mogelijk lijkt op de nietige of vernietigde bepaling(en).

Artikel 3: Offerte en overeenkomst

 1. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke
  mededelingen door BSL zijn vrijblijvend. Een offerte van BSL is
  30 dagen geldig vanaf verzending. Wanneer opdrachtgever een
  offerte accepteert, mag BSL binnen 3 werkdagen daar alsnog
  van af zien.
 2. Wanneer sprake is van een vergissing of een verschrijving, dan
  kan opdrachtgever BSL daar niet aan houden. Wanneer BSL bij
  een offerte uitgaat van informatie van opdrachtgever, dan
  garandeert opdrachtgever de juistheid van de informatie.
 3. De prijzen in de offerte zijn exclusief btw en andere heffingen
  vanuit de overheid en eventuele andere kosten zoals reiskosten,
  verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders
  aangegeven.
 4. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals
  ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen en
  dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar vrijblijvend. Zij zijn
  en blijven (intellectueel) eigendom van BSL.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor
  nieuwe opdrachten.
 6. Er ontstaat een overeenkomst wanneer opdrachtgever akkoord
  geeft of BSL opdracht krijgt om aan de werkzaamheden te
  beginnen.

Artikel 4: Uitvoering opdracht

 1. Opdrachten worden door BSL uitgevoerd zoals van een redelijk
  bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar mag
  worden verwacht.
 2. BSL kan nooit een resultaat garanderen, op hem rust een
  inspanningsverplichting.
 3. BSL bepaalt de manier, de methode en apparatuur waarmee en
  door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
  BSL probeert de wensen van opdrachtgever zoveel mogelijk
  mee te nemen.
 4. Opdrachtgever garandeert BSL dat de zaak geschikt is voor de
  werkzaamheden. Bij kwetsbare zaken zoals bijvoorbeeld ruiten
  geldt dat de zaak ongeschikt is voor de werkzaamheden
  wanneer beschadiging optreedt bij of kort na de werkzaamheden. Zonder tegenbewijs is de beschadiging niet
  veroorzaakt door de manier waarop de werkzaamheden zijn
  uitgevoerd.
 5. Opdrachtgever is verplicht om BSL te wijzen op bijzondere
  moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de
  werkzaamheden van de door opdrachtgever geleverde
  materialen en producten te wijzen.
 6. BSL mag de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk
  overdragen of uitbesteden aan een ander.
 7. Wanneer BSL werkzaamheden heeft verricht voor
  opdrachtgever die niet vallen onder de schriftelijke omschrijving
  van opdracht, maar op basis van overleg tussen partijen, dan
  heeft BSL deze werkzaamheden in opdracht van de
  opdrachtgever verricht.
 8. Afgesproken (lever)termijnen zijn nooit fataal maar gelden
  alleen als indicatie.

Artikel 5: Prijzen
De werkzaamheden van BSL worden verricht tegen de prijs
die partijen afspreken. Opdrachtgever is de prijs van de
werkzaamheden ook verschuldigd wanneer het met de
opdracht beoogde resultaat niet volledig is bereikt. Wanneer
de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds
ook alle werkzaamheden voor de voorbereiding daarvan in
rekening worden gebracht.

Artikel 6: Betaling

 1. BSL bepaalt de betalingsvoorwaarden. BSL mag een of
  meerdere voorschotten aan de opdrachtgever in rekening
  brengen, ook wanneer dat niet in de offerte of
  opdrachtbevestiging is vermeld.
 2. Opdrachtgever zal uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum het
  factuurbedrag aan BSL betalen.
 3. Wanneer opdrachtgever niet binnen deze 14 dagen na
  factuurdatum volledig heeft betaald, is hij direct in verzuim. Dat
  betekent dat de openstaande facturen volledig opeisbaar zijn,
  zonder dat een herinnering, sommatie of ingebrekestelling nodig
  is.
 4. Bij te late betaling is opdrachtgever over het openstaande
  bedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met de
  gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten, die BSL
  moet maken om betaling van de facturen te krijgen. BSL mag
  alle werkzaamheden voor opdrachtgever opschorten, zolang
  geen volledige betaling is ontvangen.
 5. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het
  verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.

Artikel 7: Gebreken

 1. Opdrachtgever verliest zijn recht om een beroep te doen op een
  gebrek wanneer hij niet binnen veertien dagen nadat hij het
  gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken,
  schriftelijk aan BSL heeft gemeld, en in ieder geval niet meer
  nadat één jaar is verstreken sinds het handelen of nalaten
  waaruit het gebrek is voortgevloeid, heeft plaatsgevonden.
 2. Bij een tijdig en terecht uitgebrachte klacht, kan BSL kiezen uit
  herstel of opnieuw uitvoeren van de gebrekkig gebleken
  werkzaamheden, of het naar rato crediteren van de factuur.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van BLS is beperkt tot het bedrag dat door
  de (aansprakelijkheids)verzekering van BSL voor de schade
  wordt uitgekeerd. Wanneer de verzekering niet uitkeert, dan is
  de aansprakelijkheid van BSL beperkt tot het maximale bedrag
  dat gefactureerd is voor de werkzaamheden waar de schade
  uitkomt, dan wel voor dat gedeelte van de opdracht waarop de
  aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. BSL is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever als
  gevolg van het tinten van oppervlakten donkerder dan 75%
  lichtdoorlatendheid. Opdrachtgever vrijwaart BSL ook voor
  iedere schade van derden.
 3. BSL is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de
  verrichtte werkzaamheden, zoals mede maar niet uitsluitend
  boetes, een verminderde werking van zaken en het afkeuren
  van een voertuig bij de APK.
 4. Opdrachtgever is ermee bekend dat het resultaat van de
  werkzaamheden verblinding kan veroorzaken alsmede
  gevaarlijke situaties zoals bijvoorbeeld het niet breken van glas
  in een noodsituatie. Ook is opdrachtgever ermee bekend dat het
  resultaat van de werkzaamheden ervoor kan zorgen dat schade
  ontstaat aan zaken. BSL is niet aansprakelijk voor schade
  hiermee verband houdende.
 5. BSL heeft het recht om de schade van de opdrachtgever
  ongedaan te maken of te beperken.
 6. Aansprakelijkheid van BSL voor schade aan en door
  motorrijtuigen en andere zaken van de opdrachtgever is
  uitgesloten, tenzij BSL hiervoor verzekerd is, in welk geval de
  aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de
  (aansprakelijkheids)verzekering van BSL voor de schade wordt
  uitgekeerd. Opdrachtgever vrijwaart BSL voor alle aanspraken
  die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de
  regeling in dit artikel.
 7. Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan of diefstal van
  zaken waaraan BSL werkzaamheden verricht, is altijd voor
  opdrachtgever. Dat geldt ook tijdens het vervoer, opslag of
  bewaarneming van die zaken, ongeacht of dit geschiedt door of
  bij de, BSL of derden waarmee BSL samenwerkt..
 8. BSL is niet verplicht schade te vergoeden:
 • a. die is veroorzaakt door derden, tenzij het een derde betreft
  die op initiatief van BSL bij de uitvoering van de opdracht is
  betrokken en opdrachtgever aantoont dat BSL bij de keuze
  van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
 • b. die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie
  afkomstig van opdrachtgever of een derde, tenzij de
  onjuistheid of onvolledigheid voor BSL zonder meer
  duidelijk had kunnen zijn en BSL nagelaten heeft
  opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in
  kennis te stellen;
 • c. die is ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf
  aanbrengen of verwijderen van (zelfklevende) materialen;
 • d. door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik;
 • e. ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte
  veranderingen;
 • f. die niet schriftelijk is gemeld binnen dertig dagen nadat
  opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen
  ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs
  heeft kunnen ontdekken, en in ieder geval niet de schade
  die niet schriftelijk is gemeld binnen één jaar nadat de het
  handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt, heeft
  plaatsgevonden.

  9. De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen
  beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor BSL indien
  hen ter zake van het ontstaan van de schade opzet of bewuste
  roekeloosheid valt te verwijten.

Artikel 9: Overmacht

 1. BSL is niet verplicht om een verplichting na te komen jegens
  opdrachtgever wanneer hij daartoe gehinderd wordt als gevolg
  van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
  geldende opvattingen voor zijn rekening komt (hierna:
  overmacht).
 2. BSL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
  verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
  periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
  partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
  verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als een situatie intreedt als vermeld in het voorgaande lid, en de
  overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever
  gehouden aan zijn verplichtingen jegens BSL tot aan dat
  moment te voldoen. BSL is dan gerechtigd om het reeds
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
  factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen
  als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
  verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
  wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
  niet -voorzien, waarop BSL geen invloed kan uitoefenen, maar
  waardoor BSL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen..
  Daarbij moet gedacht worden aan onder meer: gebrekkigheid
  van zaken waarvan opdrachtgever het gebruik heeft
  voorgeschreven, niet beschikbaarheid van personeel (door
  ziekte of anderszins), tekortkomingen van leveranciers van BSL,
  vervoersproblemen en natuurrampen.

Artikel 10: Garantie

 1. Van iedere garantie op door BSL geleverde zaken of werken
  zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
  a. normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke
  verkleuring, verkrijting en glansvermindering);
  b. vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende
  compatibiliteit door voortschrijding der techniek of andere
  redenen;
 2. BSL garandeert de deugdelijkheid van de constructie van
  geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na
  aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan BSL zelf
  door diens toeleverancier verstrekte garantie.
  Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
  Koophandel onder nummer 67831281en zijn eveneens te
  raadplegen en te downloaden op de website van BSL.
 4. Op alle rechtsverhoudingen van opdrachtgever met BSL is
  uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 5. Bij geschillen is de Nederlandse burgerlijke rechter van
  arrondissement Midden-Nederland bevoegd.